Adatvédelmi nyilatkozat

HOZZÁJÁRULOK

Az előzetes tájékoztatás ismeretében, regisztrációmmal önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy a Tükör Módszer Kft.

Az adatvédelmi tájékoztatót elolvastam és tartalmát megértettem, regisztrációmmal kijelentem, hogy hozzájárulok e-mail címem /adataim célhoz kötött kezeléséhez a fent jelzettek szerint.

A Tükör Módszer Kft. ezen adatkezelési céllal az adatokat a gazdasági reklámtörvény előírásainak megfelelően az adatkezelés céljának elérése érdekében, a cél eléréséhez szükséges mértékben és 4 hónapig / 8 évig vagy a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásig kezelheti.

Tudomásul veszem, hogy a hozzájárulásomat bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen visszavonhatom a Tükör Módszer Kft. részére postai (… Páty Pf. …) vagy elektronikus úton (e-mail: [email protected]) megküldött nyilatkozattal. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló és annak visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Tudomásul veszem, hogy a személyes adataimmal kapcsolatban élhetek többek között az adatokhoz való hozzáférési és helyesbítési, valamint az adathordozhatósághoz való jogommal. Az érintetti jogokról, valamint a jogorvoslati lehetőségekkel kapcsolatban teljes körű információ a Tükör Módszer Kft adatkezelési tájékoztatóban található.

Regisztrációkor megadott adatok

tárolására és/ felhasználására vonatkozó adatkezelési tájékoztató

A Tükör Módszer Kft. (a továbbiakban „adatkezelő” – székhelye: .; cégjegyzékszám: ) magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatban a regisztrációkor kért adatok felhasználására vonatkozó adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, így különösen az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: „Adatvédelmi rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseinek.

Közvetlen üzletszerzési célú adatkezelések

„Közvetlen üzletszerzés” (direkt marketing): azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett, tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladás ösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 3. §-ának d) pontja szerinti reklám továbbítása a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek (a továbbiakban együtt: ügyfelek) részére.

A Tükör Módszer Kft. közvetlen üzletszerzési tevékenységet (direkt marketing) végez meglévő ügyfeleinek körében, és azon érintettek körében, akiknek személyes adatait a Kft. regisztrációs szolgáltatásai kapcsán kezeli. A közvetlen üzletszerzési tevékenységet a Kft. elektronikus (e-DM) megkereséssel végzi. A Kft. az adatkezelés céljának elérése érdekében, az ahhoz szükséges mértékben és időtartamig, maximum 8 évig, vagy a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig kezelheti az érintett adatait.

Adatkezelés célja: Tanfolyamhoz kapcsolódó ügyfélkezelés, az ügyfelek igényeire szabott egyedi, vagy új és meglévő termékeinek ismertetése, gazdasági reklámok, hírlevelek küldése.

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása az erre a célra a regisztráció folyamatában kialakított elektronikus felületen.

az érintettek önkéntes hozzájárulása GDPR 6. cikk 1) bekezdés a) pontja alapján.

Kezelt személyes adatok köre: az érintettek a regisztrációkor megadott, az érintett beazonosítására szolgáló személyes adatok köre (név, cím, telefonszám, e-mail cím, kutya adatai, neve születési ideje, fajtája.)

Adatkezelés célja: Szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyfélkezelés, tanfolyami adminisztráció és promociós tájékoztatás

Az adatok tárolása: a személyes adatokat tartalmazó regisztrációs adatlapot az adatkezelő tárolja a saját szerverén, melyhez kizárólag a Kft. tanfolyammal foglalkozó megbízottja férhet hozzá.

A személyes adatok felhasználása: az adatkezelő a megadott adatokat csak az adatkezelés céljához rendelten használja fel.

Adatkezelés időtartama: az adatkezelő az regisztrációs adatokat a regisztráció időpontjával kezdődően 4 hónapon / 8 éven keresztül tárolja.

Érintetti jogok:

Az adatkezeléssel összefüggésben az alábbi érintetti jogokkal élhet az érintett: a hozzáférési jogával, helyesbítési jogával, adathordozhatósághoz való jogával, az adatkezelés korlátozásához való jogával, bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja az írásban megadott adatkezelési hozzájárulását az [email protected] e-mail címre küldött üzenetével, mely esetben az ilyen célú adatkezelés megszüntetésre kerül. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az Érintett a jogainak gyakorlása során illetve, ha panasszal kíván élni, akkor az adatkezelő Kölyökkutya-tanfolyammal foglalkozó munkatársánál teheti ezt meg az [email protected] elérhetőségen, valamint az adatkezelő levelezési címére (… Páty, Pf. … küldött levélben is felveheti a kapcsolatot az adatkezelővel.

Az érintett megfelelő azonosítása (név, …, e-mail cím) esetén az adatkezelő az érintetti jogok gyakorlására irányuló kérelmeket megvizsgálja és teljesíti.

Bírósághoz fordulás joga:

Minden olyan személy, aki a GDPR megsértésének eredményeképpen vagyoni vagy nem vagyoni hátrányt szenvedett, az adatkezelőtől kártérítésre jogosult. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Az érintett panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, email: [email protected], honlap: www.naih.hu) fordulhat.

Adatbiztonság:

Az adatkezelő mindazon természetes személyek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, akik a fentiek értelmében személyes adatot adtak meg az adatkezelő részére, és gondoskodik az adatok biztonságáról, valamint kialakítja azokat a technikai és szervezési szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához, így különösen a GDPR 32. cikkében foglalt adatbiztonsági követelmények teljesítése érdekében szükségesek.